Ochrana osobních údajů

PREAMBULE

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) jsou určeny zejména zákazníkům a registrovaným uživatelům automyčky UMEJTO.CZ, provozované na adrese Vroutecká GPS 50.2237836N, 13.4032828E (dále jen „provozovna“).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem je společnost Umejto.cz s.r.o. IČ: 087 53 270, se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 341490 („správce“). Správce je možné kontaktovat písemně na výše uvedenou adresu nebo emailem na info@umejto.cz

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů dbáme základních zásad, které stanovuje GDPR v čl. 5:

 1. Zákonnost, korektnost a transparentnost: Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem, korektně a transparentně;

 2. Účelové vymezení: Osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme je od Vás získali. Za slučitelné zpracovávání získaných osobních údajů se považuje zpracování nezbytné a přiměřené k plnění povinnosti správce stanovené právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v pravomoci správce.

 3. Minimalizace údajů: Požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

 4. Přesnost: Zpracováváme údaje přesně a v případě potřeby aktualizované. Máme nastavena taková opatření, aby bylo možné údaje upřesnit a opravit.

 5. Omezení doby uložení: Údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikace poskytovatele údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány vyjma zákonné účely archivace.

 6. Integrita a důvěrnost: Osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, která chrání údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením, poškozením.

 7. Odpovědnost: Za konkrétní zpracovávání osobních údajů máme vždy stanovenou jasnou zodpovědnost a mlčenlivost dotčených zaměstnanců a případných pověřených zpracovatelů.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zdrojem Vašich osobních údajů jste pro nás zpravidla Vy sami, tj. osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to následujícími způsoby:

 • registrací v interním systému my.nayax.com nebo aplikaci monex, v rámci kterých jsou evidovány tzv. zákaznické karty;

 • osobní návštěvou provozovny;

 • v souvislosti s Vašimi žádostmi a podněty – v případě, že se na správce jakýmkoliv způsobem obrátíte (e-mailem, poštou, telefonicky); v těchto případech zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho podnětu a archivujeme jej ve veřejném zájmu, tak, aby bylo možné provést případnou následnou kontrolu vyřízení Vašeho požadavku;

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje výhradně v rozsahu nezbytném pro naplnění účelů zpracování při dodržení zásady minimalizace osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, název obchodní společnosti, telefon a e-mail.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem (prodej profesionální mycí techniky a nájem zařízení), plnění právních povinností správce, za účelem ochrany oprávněných zájmů správce.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je splnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů, oprávněný zájmem  správce (ochrana oprávněných nároků, majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.), splnění právní povinnosti, která na správce osobních údajů dopadá. 

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba zpracovávání osobních údajů

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně maximálně po dobu dalších 5 let výhradně za účelem ochrany právních nároků správce. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává

Kategorie příjemců osobních údajů

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby - příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a  které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů. Příjemcem osobních údajů mohou být  společnosti zabývající se vymáháním pohledávek (tzv. inkasní agentury). Vždy však platí, že osobní údaje předávány pouze v rámci členských států Evropské unie. Příjemcem údajů jsou dále subjekty, které poskytují správci odborné služby a mají  povinnost mlčenlivosti (např. daňoví, účetní a právní poradci, poskytovatel webhostingu/IT řešení), a pokud to zákon nebo ochrana oprávněných zájmů správce nebo subjektu údajů vyžaduje, také příslušné úřady, soudy, orgány činné v trestním řízení a pojišťovny. Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím (s výjimkou Google Analytics cookies, viz níže a to v souladu s platnými právními předpisy). 

PRÁVA SPOJENÁ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

GDPR Vám poskytuje následující práva:

Právo na informace o zpracování osobních údajů

Máte právo od nás požadovat informace, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce a pověřence pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných zájmech správce, o právech, které můžete uplatnit a o možnosti obrátit se dozorující orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování. Drtivou většinu těchto informací však naleznete v tomto dokumentu.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k následujícím informacím:

 • informace o účelech zpracování,

 • informace o kategoriích dotčených osobních údajů,

 • informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců,

 • informace o době uchovávaní osobních údajů,

 • informace o vašich právech (právu požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování) a o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů,

 • informace o zdroji osobních údajů,

 • informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování,

 • informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás,

 • informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Právo na opravu

Máte právo žádat opravu osobních údajů, pokud došlo na vaší straně ke změně jakýchkoliv osobních údajů nebo pokud osobní údaje, které zpracováváme, jsou v jakémkoliv smyslu chybné. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz („právo být zapomenut")

Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje smazali, ovšem jen v některých vymezených případech. Příkladem může být situace, kdy zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné.

Právo na omezení zpracování

Máte právo žádat omezení zpracování vašich osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře, nicméně pokud byste cítili, že tuto nutnou míru nedodržujeme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje omezeny (pouze uchovávány).

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste měli oprávněný dojem, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to stejně snadným způsobem, jakým byl souhlasem udělen. Správce však nezpracovává Vaše osobní údaje na základě souhlasu, takže toto právo v daném případě není na místě.

Svá práva můžete uplatnit napřímo u správce na emailové adrese, jak uvedeno v úvodu dokumentu.